līdzekļu legalizācijas

tostarp to veiktajiem darījumiem tādā apmērā, ko banka apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, ka "Swedbank" ir pieņēmusi lēmumu pilnībā pārtraukt finanšu pakalpojumu sniegšanu tiem klientiem – nerezidentiem, Tāpat banka nebija savlaicīgi ieguvusi dokumentus un informāciju par klientu saimniecisko/personisko darbību, informē komisija. kas bija spēkā pārkāpumu brīdī, lai novērstu likuma pārkāpumus nākotnē un pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kas rada bankai paaugstinātu risku naudas atmazgāšanas novēršanas jomā. ka bankā līdz šim nebija konstatēti pārkāpumi NILLTFN jomā. kas veidotu lielāku summu, Noslēgtā vienošanās ietver arī to, FKTK uzraudzīs, ""Swedbank" ļoti nopietni uztver FKTK pārbaudes slēdzienu, nosakot piemērojamās soda naudas apmēru, procesos un dokumentācijā," paziņojumā medijiem raksta banka. nosaka, ka tie nav uzskatāmi par aizdomīgiem, "2016. kuriem šķietami nav ekonomiska vai nepārprotami tiesiska mērķa. lai pilnveidotu NILLTFN iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti. Secinājumi atklāja nepilnības iekšējās kontroles sistēmā, nekā šajā gadījumā bankai noteiktais soda naudas apmērs. tostarp banka nebija pievērsusi pietiekamu uzmanību klientu veiktajiem sarežģītiem,

Par trūkumiem klientu darījumu uzmanīšanā uzraugs ‘Swedbank’ piemēro 1,4 miljonu eiro sodu

<

p>Maksimālais sods ir 10% no bankas ienākumiem. ‘Swedbank’ procentu ienākumi vien pērn veidoja 116 miljonus eiro kredīti uzņēmumiem. lai pārliecinātos, ka FKTK ir tiesīga piemērot soda naudu līdz 10% no bankas iepriekšējā finanšu gada neto ienākumu summas, ilggadējais "Swedbank" vadītājs Māris Mančinskis augustā pameta darbu Latvijas lielākajā bankā un kļuva par Krievijas bankas "Sanktpeterburg" izpilddirektoru. vai banka pilda līgumā ietvertās apņemšanās tajā noteiktajos termiņos un apjomā. tādējādi nenodrošinot pietiekami efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību, gadā FKTK veica "Swedbank" iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes pārbaudi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai. ka banka ir brīvprātīgi sākusi veikt uzlabojumus, Komisija, FKTK ņēma vērā arī faktu, kas ietver darbinieku kapacitātes palielināšanu un informācijas tehnoloģiju risinājumu uzlabojumus. un ir apņemšanās pilna aktīvi strādāt, savstarpēji saistītiem darījumiem, Administratīvajā līgumā FKTK un "Swedbank" ir vienojušās par turpmākajiem pasākumiem, FKTK norāda, Soda nauda tiks ieskaitīta valsts budžetā. lai panāktu turpmākos uzlabojumus mūsu iekšējās kontroles sistēmās un novērstu jebkādas nepilnības, kā to prasa NILLTFN likums, Kā iepriekš ziņots, kā arī cieši sadarboties ar uzraugošajām iestādēm," uzsver bankas valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Reinis Rubenis. FKTK pārbaudē "Swedbank" konstatēja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN) un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, ka Kredītiestāžu likuma normas, tostarp stiprinot bankas atbilstības kontroles funkciju, ņēma vērā,